Condicions de compra

PROTECCIO DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La Política de Privacitat i Protecció de Dades d’ AUDIOSON, en tot moment, compleix amb la normativa vigent que estableix la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en davant LOPD) i la seva normativa de desenvolupament.

En els següents enllaços es detalla el tractament de les dades de caràcter personal que AUDIOSON farà de les dades:

Per a poder finalitzar qualsevol procés de compra, haurà de tenir condició d’USUARI.

Per això haurà de realitzar un registre previ (introduir enllaç a la pag. del registre) complimentant tots els camps requerits. Un cop finalitzat tot el procés, vostè disposarà de la condició d’USUARI, podent finalitzar així la seva compra.

En base a l’article 5 de la LOPD, les seves dades pesaran a formar part del fitxer USUARIS, degudament inscrit al Registro General de Protección de Datos, amb la finalitat de gestionar les dades de clients, realitzar tasques administratives de facturació, així com base a ho establert a la Llei 34/2002, del 11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li podem enviar informació sobre els nostres productes i serveis, mitjançant qualsevol mitjà de comunicació electrònic o no. La seva acceptació per que les seves dades puguin ser tractades amb aquestes finalitats tenen caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposa l’art. 6 i 11 de la LOPD.

Vostè confirma, que les dades que ens ha proporcionat són certes i que vostè és la persona autoritzada per a poder fer ús de les mateixes, eximint en tot cas a AUDIOSON de qualsevol dany i perjudici que pugui patir degut a qualsevol suplantació d’identitat o falta de veracitat en el contingut de la informació facilitada.

Li comuniquem que si desitja exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició que la Llei li reconeix, el que pot fer (prèvia acreditació de la seva identitat) enviant-nos un e‐mail a infoaudioson@audioson.es

POLÍTICA DE GARANTÍES I DEVOLUCIÓ.

La Política de Garanties i Servei Postvenda d’AUDIOSON, compleix en tot moment amb la normativa que estableix el Real Decreto Legislativo 1/2007 pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (endavant TRLDCU). Al següent enllaç, es detallen tots els serveis i garanties que AUDIOSON ofereix als seus clients INSERTAR LINK A PAG. GARANTÍES

En el termini de garantia que AUDIOSON coincideix als seus clients, en relació als accessoris i ajudes tècniques, és de 2 anys des de la data d’entrega. Pel contrari, tots els complements d’accessoris i ajudes tècniques, degut a la naturalesa d’aquests productes, tal com carregadors, bateries, bombetes i altres, és de 6 mesos des de la data d’entrega.

La garantia d’AUDIOSON, no cobreix els defectes ocasionats per un mal ús per part de l’usuari.

DEVOLUCIONS DELS PRODUCTES ADQUIRITS A LA ESHOP

El termini que AUDIOSON ofereix per a realitzar devolució de qualsevol producte adquirit a la eshop d’AUDIOSON és de 15 dies naturals, a comptar des de l’entrega del mateix. Per a realitzar d’una forma correcta, haurà d’omplir el formulari de devolució, que pot trobar en el següent enllaç.

Sota les indicacions rebudes, haurà de procedir a l’enviament del producte que desitja tornar. El contingut del paquet haurà de ser:

 • El producte a tornar. Haurà de ser entregat amb el packaging original; si no fos possible, el producte rebrà una depreciació equivalent sobre el preu del producte.
 • Un cop omplert el formulari online rebrà un albarà, que haurà d’imprimir i enviar junt amb el producte.

Un cop rebut el producte, el Servei Tècnic d’AUDIOSON comprovarà l’estat en el que es troba.  Després de la comprovació, es farà efectiu el reemborsament del producte, pel mateix mitjà de pagament pel que es va fer la compra, 24h després de l’acceptació de la devolució per part d’AUDIOSON. La devolució de comandes realitzades per la eshop haurà de fer-se sempre online, no seran acceptades als centres AUDIOSON. Si té qualsevol dubte sobre el procés de devolució poden contactar amb AUDIOSON enviant un e-mail a infoaudioson@audioson.es.

AUDIOSON es reserva el dret de rebutjar devolucions en els següents casos:

 • Comunicades o enviades fora del termini fixat. Tindrà consideració de data de sol·licitud de devolució, la del primer formulari enviat.
 • Defectes ocasionats per un mal ús per part de l’usuari.
 • Defunció del comprador.
 • Devolució incomplerta del producte.

El procés de devolució, no suportarà despeses per a l’ Usuari. Qualsevol dubte sobre el procés de devolució, contacti amb infoaudioson@audioson.es

SERVEI POST VENDA

En el cas de que el producte adquirit, no fos conforme als termes establerts prèviament, podrà optar entre la reparació o substitució del producte, excepte que alguna d’aquestes opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada i sempre que l’article es trobi dins del plaç legal de garantia. 

Per a realitzar aquest procediment de forma correcta, haurà de seguir les següents passes:

 • Enviar un email a l’email infoaudioson@audioson.es, informant de manera detallada del problema que el producte adquirit a la eshop presenta.
 • Una vegada rebut l’email, des d’ AUDIOSON es posaran en contacte amb vostè, indicant-li de forma detallada el procediment a seguir.
 • Seguint les instruccions rebudes, haurà d’enviar el producte al Servei Tècnic d’AUDIOSON, seguint les indicacions rebudes. El paquet a enviar haurà de contenir el producte adquirit, que haurà d’estar en el packaging original; si això no fos possible, el producte patirà una depreciació equivalent sobre el preu del producte.
 • Una vegada rebut l’article i després de la comprovació de l’estat del mateix per part del Servei Tècnic es duran a terme les actuacions de post venda.

AUDIOSON es reserva el dret de rebutjar canvis o reparacions, en els següents casos:

 • Producte es trobi fora del termini legal de garantia. Tindrà consideració de data de sol·licitud, la del primer email enviat informant de la disconformitat del producte adquirit a la eshop
 • Defectes ocasionats per un mal ús per part de l’usuari.
 • Desgast natural del producte.
 • Devolució incomplerta del producte.

Per a tots aquells productes adquirits a la eshop d’AUDIOSON fora del termini legal de garantia, haurà de posar-se en contacte amb l’adreça de l’email infoaudioson@audioson.es, on després de valorar la situació de manera detallada, es decidirà la realització de les actuacions a portar a terme, adreçades a solucionar el seu problema.